A POLIMER Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: „Adatkezelő”), mint a Hotel BorsodChem*** üzemeltetője, elkötelezettek vagyunk vendégeink személyes adatainak minél magasabb szintű védelme iránt, ezért megtesszük a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy vendégeink személyes adatainak kezelése során a vonatkozó jogszabályok előírásai maradéktalanul érvényesüljenek.

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy az Adatkezelő személyes adatok kiemelt védelmével kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva egyszerű és átlátható információval szolgáljon Önnek az adatkezelés részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről és azokat milyen célból, hogyan és mennyi ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg személyes adatainak kezelésével kapcsolatban és azokat hogyan gyakorolhatja.

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót!

 1. Ki kezeli az Ön adatait?

Személyes adatait az Adatkezelő az Ön szállásszolgáltatójaként a Tájékoztatóban foglaltak szerint, a mindenkor hatályos és alkalmazandó adatvédelmi jogszabályokkal és irányadó hatósági iránymutatásokkal összhangban kezeli.

A Tájékoztató tartalmával, illetve az Önt megillető jogokkal kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kaphat további információkat:

Adatkezelő neve
Székhely
Elérhetőség
E
Honlap
Nyilvántartó hatóság
Nyilvántartási szám (cégjegyzékszám)
Adószám
POLIMER Szolgáltató Kft.
3700 Kazincbarcika, Szent Flórián tér 2.
E-mail: hotelrecepcio@borsodchem.eu
Telefonszám: +36 48 / 311 – 911
www.hotelborsodchem.hu
Miskolci Törvényszék Cégbírósága
05-09-002338
11063087-2-05
 1. Milyen adatokat kezelünk, milyen célból és milyen jogalapon?

Az Ön adatainak gyűjtése és kezelése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a szálláshely- és más kapcsolódó szolgáltatások nyújtása során az Adatkezelő az Önnel kötött szerződésből, illetve jogszabályi előírásokból eredő, vagy más rá háruló kötelezettségeinek megfeleljen, jogi igényeit érvényesíteni tudja, továbbá, hogy az Ön esetleges kéréseit, kérelmeit megfelelően tudja teljesíteni. Személyes adatokat kezelünk továbbá az Adatkezelő által üzemeltetett honlapok és közösségi média felületeken.

Az Ön személyes adatait kizárólag az adatgyűjtés eredeti céljának megfelelően kezeljük, azokat nem használjuk föl további másodlagos célokra. Az Adatkezelő különösen az alábbi célokból kezeli az Ön adatait:

 • az Önnel megkötött szálláshely-szolgáltatási szerződés teljesítéséhez, illetve a szerződés megkötése érdekében történő lépések (pl. foglalás) megtételéhez;
 • az Önnel történő kapcsolattartáshoz, amely a szerződés teljesítése érdekében szükséges, valamint az Ön által további tájékoztatás iránt előterjesztett kérelmek teljesítéséhez, amely az Adatkezelő ehhez fűződő jogos érdekén alapul;
 • az Adatkezelő jogi igényei érvényesítéséhez az ehhez fűződő jogos érdeke alapján;
 • biztonsági okokból, különösen személy- és vagyonvédelmi okokból történő kamerarendszer működtetése az Adatkezelő ehhez fűződő jogos érdeke alapján;
 • az Adatkezelő vagy valamely harmadik személy jogos érdekének teljesítése érdekében;
 • vendégeink esetleges (pl. a vásárlók könyvébe írt) panaszainak kezelése érdekében az erre vonatkozó jogi kötelezettség alapján;
 • közösségi média profil üzemeltetése során az ÖN hozzájárulása alapján;
 • a hírlevélküldés érdekében az Ön hozzájárulása alapján; illetve
 • egyéb jogi kötelezettség teljesítése érdekében.

Az Adatkezelő az Ön önkéntes hozzájárulása alapján is kezelheti a személyes adatait, így különösen azért, hogy szálláshelyünk szolgáltatásaival, újdonságaival és akcióival kapcsolatos marketing tartalmú üzeneteket küldjünk Önnek.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatosan adatkezelési célonként kategorizált teljes körű információt a Tájékoztató 1. számú mellékletében olvashat.

 1. Különleges kategóriába tartozó személyes adatok kezelése

A Különleges kategóriába tartozó személyes adatok kezelésének célja és jogalapja

Az Ön különleges kategóriába tartozó személyes adatait a POLIMER kizárólag az alábbiakban meghatározott célokból gyűjti, használja, vagy egyéb módon kezeli:

 • Faji vagy etnikai származásra utaló személyes adatok: a vagyonvédelem érdekében, a POLIMER jogos érdeke alapján, működtetett kamerás megfigyelőrendszer működtetése során kerülhetnek rögzítésre.
 • Egészségügyi állapotra vonatkozó személyes adatok: a szálláshely szolgáltatással kapcsolatosan, az Önnel létrehozni kívánt vagy megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges bizonyos (pl. ételallergia, mozgáskorlátozottság) egészségügyi állapotra vonatkozó személyes adatok kezelése az Önnek legmegfelelőbb és személyre szabott szolgáltatás nyújtása érdekében.
 1. Meddig őrizzük meg az Ön adatait

Az Adatkezelő az Öntől gyűjtött személyes adatokat kizárólag addig kezeli, ameddig az az Önnek nyújtandó szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges, vagy ha az adatok megőrzését az Adatkezelő-re vonatkozó jogszabály írja elő.

Az Adatkezelő, valamint az Önnel szálláshely és egyéb szolgáltatásokra vonatkozó szerződés megkötése, illetve az Adatkezelő szolgáltatásainak az Ön számára történő nyújtása érdekében kezelt adatokat a szerződéses jogviszonyból fakadó követelések elévüléséig, az Ön panaszainak megfelelő kezeléséhez szükséges személyes adatokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény által előírt ideig, mindkét esetben 5 (öt) évig kezeli.

Számviteli dokumentumok esetében a megőrzési idő az üzleti év lezárásától számított 8 év.

Az automatikusan rögzített IP címeket a POLIMER a rögzítésüket követően legfeljebb 7 napig tárolja.

Hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében a személyes adatok a hozzájárulás visszavonásáig kerülnek kezelésre. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az egyes adatkezelési célokhoz rendelt megőrzési időtartamokról részletesen a Tájékoztató 1. számú mellékletében tájékozódhat. Amennyiben a melléklet az adatkezelés időtartamaként egy igény érvényesíthetőségének elévülési idejét jelöli meg, ezt úgy kell értelmezni, hogy az elévülést megszakító cselekmény a személyes adatok kezelésére vonatkozó időtartam újraindul és az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig, meghosszabbodik.

 1. Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz

Minden szükséges intézkedést megteszünk az Ön személyes adatai védelme, valamint a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás megakadályozása érdekében.

 1. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait

Az Ön személyes adatainak kezelése során az adatok más személyekkel történő megosztása lehet szükséges. Ilyen személyek lehetnek például valamely közhatalmi szerv, hatóság vagy közfeladatot ellátó szervek, Magyarország bíróságai, stb., akik részére az Ön adatainak átadása jogszabályi kötelezettségeink teljesítése céljából szükséges (pl. idegenforgalmi adó bevallása érdekében, stb.).

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön adatait az Európai Gazdasági Térségen kívüli harmadik országba nem továbbítja.

 1. Az Ön jogai

Az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön – bizonyos feltételek fennállása esetén – jogosult:

 • a Személyes Adataihoz hozzáférést kérni;
 • a Személyes Adatai helyesbítését kérni;
 • a Személyes Adatai törlését kérni;
 • a Személyes Adatai kezelésének korlátozását kérni;
 • adathordozhatóság biztosítását kérni;
 • tiltakozni a Személyes Adatai kezelése ellen; illetve
 • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Kérelme összetettségét, illetve kérelmei számát figyelembe véve az említett határidő szükség esetén további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmét, úgy a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő valamely okból nem tesz intézkedéseket az Ön benyújtott kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást adunk Önnek az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy hová fordulhat panaszával és milyen egyéb jogorvoslati jog illeti meg Önt.

A jelen pontban foglalt jogokkal kapcsolatos kérelmek alapján nyújtott információk, valamint a kérelem teljesítése az Ön számára díjmentes. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy méltányos összegű adminisztratív díjat számíthatunk fel a kérelemben foglaltak teljesítésével kapcsolatban, amennyiben az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. Ismétlődőnek kell tekinteni az azonos tárgyban három (3) hónapon belül benyújtott kérelmeket.

Abban az esetben, ha megalapozott kétség merül fel a jelen pontban foglalt jogok gyakorlására irányuló kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, úgy további, az Ön személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük Öntől.

Az Ön jogai gyakorlásának teljessége érdekében az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a jelen pontban foglalt jogok szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel az Ön személyes adatát közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. Az Ön kérésére külön tájékoztatást nyújtunk e címzettekről.

 • A hozzáféréshez való jog

Ön kérheti az Adatkezelőtől, hogy nyújtson információt arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő kezeli-e a személyes adatait. Amennyiben igen, úgy az alábbi információkat bocsátjuk az Ön rendelkezésére:

 • az adatkezelés célja(i);
 • a kezelt személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek kategóriái akik részére a személyes adatait közöltük vagy közölni fogjuk;
 • amennyiben értelmezhető (pl.: adattárolás történik), a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy amennyiben a tervezett időtartam a hozzáféréshez való jog gyakorlására tekintettel adott tájékoztatás pillanatában még nem meghatározható, úgy ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön helyesbítéshez, törléshez, korlátozáshoz és tiltakozáshoz való jogai;
 • az Ön felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásához való joga; és
 • ha a személyes adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a személyes adatok forrására vonatkozó minden elérhető információ.

Amennyiben az Ön személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítjuk, úgy Önnek joga van tájékoztatást kapni az adattovábbítás garanciáiról.

Kérelmére egy példányban a rendelkezésére bocsátjuk az általunk kezelt személyes adatainak másolatát. A további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Ha az Ön elektronikus úton nyújtotta be a jelen alpontban ismertetett jogának gyakorlására vonatkozó kérelmét, úgy – amennyiben Ön másként nem kéri – a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésre.

 • A helyesbítéshez való jog

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt pontatlan személyes adatait késedelem nélkül helyesbítsük vagy, hogy az Adatkezelés céljára tekintettel hiányos személyes adatait, az Ön – többek között – kiegészítő nyilatkozata alapján egészítsük ki.

 • A törléshez való jog

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő késedelem nélkül törölje az Önről kezelt személyes adatait amennyiben:

 • a személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyre tekintettel eredetileg kezeltük;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén, amennyiben Ön a hozzájárulását visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • a Tájékoztató 6. pontjának megfelelően sikeresen tiltakozik a személyes adatainak kezelése ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatok kezelése jogellenes volt;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a jelen alpontban foglalt jog gyakorlására vonatkozó kérelemmel érintett személyes adatot, és a jelen alpont értelmében azt törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő további adatkezelőket arról, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ön a jelen alpontban foglalt jogát nem gyakorolhatja amennyiben az adatkezelés:

 • véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre vonatkozó alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a jelen alpontban említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

 

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön sikeresen tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön érdekeivel szemben.

A jelen alpont szerinti sikeres tiltakozás esetén, a korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve annak valamely tagállama fontos közérdekéből kezelhetjük.

Amennyiben az Ön személyes adatának a kezelése kérelme korlátozás alá esik, úgy előzetesen tájékoztatni fogjuk az adatkezelés korlátozásának fennállásáról.

 • Az adathordozhatósághoz való jog

Az alábbi esetekben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsuk:

 • az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul vagy olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Amennyiben az technikailag megvalósítható Ön kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása nem sértheti a Tájékoztató 7.3. pontjában részletezett törléshez való jogot. Az említett jog nem gyakorolható abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

A jelen alpontban foglaltak nem érinthetik hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak azon kezelése ellen, amely közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezelhetjük tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 • Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jogok

Az Adatkezelőnél automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatal nem történik.

 • A hozzájárulás visszavonásához való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul Ön jogosult hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő biztosítja, hogy hozzájárulását ugyanolyan egyszerű módon vonhassa vissza, mint ahogy megadta azt.

 1. Személyes adatok védelmével kapcsolatos jogok gyakorlásának módja

A személyes adatok védelmével kapcsolatos jelen Tájékoztatóba foglalt jogait az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyeken személyesen vagy meghatalmazott útján, a(z) info@hotelborsodchem.hu email címre küldött elektronikus üzenetben gyakorolhatja.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségei

Ön szavatol azért, hogy az Adatkezelő szolgáltatásai igénybevétele során Ön által más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez (pl. szálláshelyszolgáltatás igénybevétele során vagy az Ön által generált tartalomnak az Adatkezelő közösségi média profilján történő közzététele során) az érintett természetesen személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte és az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját az érintett harmadik személlyel megismertette.

Az Adatkezelő által üzemeltetett közösségi média profilra Ön által feltöltött vagy ott megosztott felhasználói tartalomért minden esetben Önt terheli a felelősség. Az Adatkezelő közösségi média profilján történő tartalom megosztása, vélemény nyilvánítása vagy egyéb adatközlés önkéntes, ami az Adatkezelő által történő adatkezeléssel jár és azt eredményezi, hogy az Ön személyes adatai (pl. neve, közösségi médiában használt profilképe) akár más harmadik személy által is hozzáférhetővé válnak. Az Adatkezelő által üzemeltetett közösségi média profilon történő bejegyzés létrehozásával Ön hozzájárul a személyes adatai kezeléséhez.

Ön köteles az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adataiban bekövetkezett változást 5 napon belül az Adatkezelővel közölni.

 1. Sütik (cookie) adatkezelés a POLIMER Szolgáltató Kft. által üzemeltetett honlapokon
  Mi az a süti (cookie) és milyen célt szolgál?

A www.hotelborsodchem.hu sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése érdekében.

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

A Kft. a következő célokból használ sütiket:

 • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása.

A sütik (cookie) típusai

 • Alapműködést biztosító sütik

Az alapműködést biztosító sütik a weboldal megfelelő működéséhez szükségesek, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

 • Statisztikai célú sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik, hogy információt gyűjtsünk a weboldal használatával kapcsolatban. A statisztikai célú sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt látogatta meg, annak mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje.

 • Marketing célú sütik

A marketing célú sütik arra szolgálnak, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. A marketing célú sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy a honlapunk látogatója melyik oldalt nézte meg, a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Alapműködést biztosító sütik

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör
Jogos érdek A honlap megfelelő működésének biztosítása A látogatói munkamenet végéig wordfence_verifiedHuman

Statisztikai célú sütik

Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatkör
Az Ön hozzájárulása Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat [•] wfvt_#
Az Ön hozzájárulása [•] [•] qtrans_front_language
 1. Külső szolgáltatók adatkezelése

Az Adatkezelők által üzemeltetett közösségi média platformokat külső szolgáltatók biztosítják, amelyek tevékenységük során szintén kezelik az Ön személyes adatait. Ezen külső szolgáltatók a személyes adatokat saját adatkezelési tájékoztatóik szerint kezelik.

A Facebook adatkezelési tájékoztatója ide kattintva érhető el.

A LinkedIn adatkezelési tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 1. Jogorvoslati lehetőségek
 • A felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtása

Amennyiben úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 • Bírósághoz fordulás

Amennyiben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság nem foglalkozik a hozzájuk benyújtott 12.1 pontban említett panaszával, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, vagy Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-ban foglalt jogait, úgy jogosult bírósághoz fordulni.

Ebben az esetben a NAIH-al szembeni bírósági eljárást a Fővárosi Törvényszék vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

Jogainak megsértése esetén az Adatkezelő elleni bírósági eljárást a Miskolci Törvényszék vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt kell megindítani.

 1. Egyéb körülmények

Jelen Tájékoztató 2018. május 25-től hatályos. A Tájékoztatót az Adatkezelő bármikor jogosult módosítani. A Tájékoztató mindenkor érvényes verziója elérhető a www.hotelborsodchem.hu weboldalon és az Adatkezelő által üzemeltetett szálláshelyeken.

A Tájékoztatóban esetlegesen nem feltüntetett egyéb adatkezelésekre vonatkozóan a jelen Tájékoztatóban foglaltak az irányadóak azzal, hogy a jelen Tájékoztatóban nem feltüntetett adatkezelések körülményeiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, a személyes adatok forrásáról, a kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés időtartamáról, a címzettek kategóriáiról, az automatizált döntéshozatal tényéről, a kötelező adatszolgáltatás tényéről valamint annak elmaradásának lehetséges következményeiről, valamint a közös adatkezelés tényéről és esetlegesen az annak alapjául szolgáló megállapodás lényeges tartalmáról az adott adatkezelést szükségessé tevő eseményre vagy körülményre vonatkozóan, az adatkezelő által kialakított nyomtatvány vagy egyéb nyilatkozat formanyomtatványa adja meg a tájékoztatást.error: Content is protected !!